Стоп булінг

План заходівЗШ І-ІІ ст. с.Скаржинці,

спрямованихзапобіганню та протидіїбулінгу (цькуванню) 

 

№ з/п

Назва заходу

Цільова

аудиторія

Термін проведення

1.

Перегляд відесюжетівщодоненасильницькихметодівповедінки та виховання, вирішенняконфліктів, управліннявласнимиемоціями та подоланнястресу

1-9 класи

Протягом року

2.

Перегляд відеороликів «Зупиніться!!! МОЯ історія про Булінг і Кібербулінг», «НікВуйчич про булінг у школі»

5-класи

Вересень

3.

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»     

5-9класи 

Лютий

4.

Міні-тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

2-4 класи

Лютий

5.

Бесіда-тренінг «Віртуальнийтерор: тролінг і кібербулінг»

6-8 класи

Квітень

6.

Годиниспілкування «Кібербулінг: загроза ХХІ століття»

7-класи

Протягом року

7.

Перегляд відеороликів «Кібербулінгабоагресія в інтернеті: способирозпізнавання і захистдитини»

5-класи

Березень-квітень

8.

Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібербулінгу

7-класи

Протягом року

9.

МО класних керівників «Булінг  у  школі: допоможітьдитині  впоратися  з  постійним  цькуванням». Підсумки  анкетування «Насильство  серед  дітей  та  над  дітьми». Насильство  в  сім’ї  та йоговплив на психікудитини

Педагогічнийколектив

Квітень

10.

Поради батькам, щобизменшитиризикбулінгу та кібербулінгудлясвоєїдитини

Батьківськагромадськість

Протягом року

11.

Батьківські збори «Насильство та жорстокість (булінг) у навчальномузакладі. Реаліїсучасності»

Батьківськагромадськість

Вересень

12.

Батьківські збори «Безпека в інтернеті. Зомбуваннядитячоїпсихіки. Небезпечніігри»

Батьківськагромадськість

Грудень

13.

Батьківські збори «Про недопущення жорстокого поводження з дітьми»

Батьківськагромадськість

Травен

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) уЗШ І-ІІ ст. с.Скаржинці, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою.

Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.

Згідно з КУпАПбулінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

 Оформлення заяви:

1. Подається державною мовою.

2. Чітко вказуються прізвища.

3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів.

4. Не допускати виправлень.

5. Зміст заяви пишеться в довільній формі.

 

 

 

 

Законодавчі механізми протидії цькуванню у школі

 

З 19 січня 2019 року набираєчинності Закон Українивід 18 грудня 2018 року № 2657-VIII "Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодопротидіїбулінгу (цькуванню)" (далі - Закон)

Захист прав дітейу закладах освіти у контексті"булінгу"

Законом вводиться в українськезаконодавствотермін "булінг" (цькування), якийвизначається як моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якійформі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення.

Так, новим п. 3-1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про освіту" до типовихознакцькуваннявіднесено:

- систематичність (повторюваність) діяння;

- наявністьсторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

- діїабобездіяльністькривдника, наслідкомяких є заподіянняпсихічної та/абофізичноїшкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкуванняпотерпілогоінтересамкривдника, та/абоспричиненнясоціальноїізоляціїпотерпілого.

Механізми протидії булінгу

Запроваджуються й механізмипротидіїбулінгу, середяких (зміни, зокрема, до ст.ст. 26 та 64 Закону України "Про освіту":

- затвердженняпланівпротидіїбулінгу,

- розглядзаяв про випадкибулінгу та відкритий доступ на сайтах навчальнихзакладів до цієїінформації.

Так, згіднозізмінами до ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" закладиосвіти, щомаютьліцензію на провадженняосвітньоїдіяльності, зобов'язанізабезпечувати на своїх веб-сайтах (у разіїхвідсутності - на веб-сайтах своїхзасновників) відкритий доступ і до такоїінформації та документів (розширеновідповіднийперелік), як:

- правила поведінкиздобувачаосвіти в закладіосвіти;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидіюбулінгу (цькуванню) в закладіосвіти;

- порядок подання та розгляду (з дотриманнямконфіденційності) заяв про випадкибулінгу (цькування) в закладіосвіти;

- порядок реагування на доведенівипадкибулінгу (цькування) в закладіосвіти та відповідальністьосіб, причетних до булінгу (цькування).

Крім того, змінами до ст. 73 Закону України "Про освіту" освітньому омбудсмену надається право:

- здійснюватиперевіркузаяв про випадкибулінгу (цькування) в закладіосвіти, повноту та своєчасністьзаходівреагування на таківипадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, науковихпрацівників, керівництва та засновника закладу освіти;

- аналізувати заходи для наданнясоціальних та психолого-педагогічнихпослугздобувачамосвіти, якіпостраждаливідбулінгу (цькування), стали йогосвідкамиабо вчинили булінг (цькування).

Адмінвідповідальність за булінг

Водночас новою ст. 173-4Кодексу України про адміністративні правопорушеннявстановленовідповідальність за здійснення булінгу. Так, цькування учасника освітнього процесу, тобтовчиненнящодоньогодіянь, якіполягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числііззастосуваннямзасобівелектроннихкомунікацій, щовчиняютьсястосовномалолітньоїчинеповнолітньої особи або такою особою стосовноіншихучасниківосвітньогопроцесу, внаслідок чогомогла бути чи була заподіянашкодапсихічному або фізичному здоров'ю потерпілого, -

тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботина строк від 20 до 40 годин.

Цькування, вчинене группою осіб або повторно протягом року після накладення адмінстягнення, - накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (від 1700 до 3400 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Булінг, вчинений малолітнімиабонеповнолітніми особами вікомвід 14 до 16 років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків абоосіб, якіїхзамінюють, від 50 до 100 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Булінг, вчинений группою осіб або повторно протягом року після накладення адмінстягнення, вчинениймалолітньоюабонеповнолітньою особою вікомвід 14 до 16 років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків абоосіб, якіїхзамінюють, від 100 до 200 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (від 1700 до 3400 грн) абогромадськіроботинастроквід 40 до 60 годин.

При цьому не повідомлення керівником закладу освітиуповноваженимпідрозділаморганівНаціональноїполіції України про випадки булінгу (цькування) учасникаосвітнього процессу каратиметься накладенням штрафу від 50 до 100 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (від 850 до 1700 грн) або виправними роботами на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем йогоопублікування, - 19 січня 2019 року (опубліковано:"Голос України" від 18.01.2019 року № 11)