Статут навчального закладу

 

У к р а ї н а

Хмільницька  районна  рада

 

Р І Ш Е Н Н Я № 556

 

21.11.2019 р.                                            37 сесія                                  7 скликання

 

Про затвердження Положень філій комунального закладу

«Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця»

Хмільницького району Вінницької області

 

Відповідно до  статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1,5 розділу 1 Статуту комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця Хмільницького району Вінницької області, затвердженого рішенням 33 сесії районної ради 7 скликання від 21.02.2019 року № 501, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти», на підставі відношення комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця Хмільницького району Вінницької області від 05.07.2019 р. № 9 та взявши до уваги рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-культурного розвитку та соціального захисту населення, районна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Лип’ятин – філії комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Сальниця Хмільницького району Вінницької області (Додаток      №1), яке вступить в дію з 01.07.2020 року.

2. Затвердити Положення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Скаржинці - філії комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця Хмільницького району Вінницької області (Додаток № 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-культурного розвитку та соціального захисту населення (Дорош М.Н.).

 

Голова районної ради                                      З.Г.Бонсевич

        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток № 2         

до рішення 37 сесії районної ради

                                                         7 скликання від 21.11.2019р. № 556

 

ПОЛОЖЕННЯ 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Скаржинці – філії комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця» Хмільницького району Вінницької області

 

1. Це Положення визначає правовий статус, основні засади діяльності філії у складі комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця» Хмільницького району Вінницької області

Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти»,

Повна назва: Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Скаржинці – філія комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця» Хмільницького району Вінницької області.

Скорочена назва: ЗШ І-ІІ ст. с.Скаржинці – філія КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця».

Філія здійснює  освітню діяльність як заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів.

2. Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення та Статуту опорної школи, затверджених засновником в установленому порядку.

3. Філія у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про освітній округ, рішеннями засновника,  власними установчими документами опорного закладу та даним Положенням.

4. Філія в складі опорного закладу загальної середньої освіти утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації;

- розширення освітніх потреб учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- підвищення професійного рівня  та кваліфікації педагогічних кадрів;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення  належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінету фізики, хімії, біології, географії та інших наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);

- доукомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

- забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання,  роботи та місця проживання (при потребі).

5. Головними завданнями філії опорного закладу загальної середньої освіти є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

6. У філії опорного закладу загальної середньої освіти визначена  українська мова навчання, може бути запроваджено поглиблене  вивчення  окремих предметів інваріантної складової навчального плану.

7. Рішення про створення, реорганізацію та припинення роботи філії приймається засновником - Хмільницькою  районною радою. Реорганізація здійснюється відповідного до чинного законодавства.

8. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до навчальних класів філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу загальної середньої освіти за поданням (погодженням) керівника (завідуючого філією).

9. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процессу в опорному закладі. Дистанційне, індивідуальне навчання у порядку, визначеному МОН.

Філія ( при потребі)  з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу може створювати   з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, діяльність яких регламентує Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у складі філії опорного закладу загальної середньої освіти затвердженим МОН.

10. Філія планує   свою   роботу   відповідно до перспективного та річного  плану роботи опорного закладу загальної середньої освіти.
План роботи філії затверджується радою опорного закладу загальної середньої освіти.

Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу спільно з керівництвом філії на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу загальної середньої освіти, які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається директором опорного закладу спільно (за поданням) керівництва філії відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи філії в складі опорного закладу  встановлюються директором опорного закладу та завідувачем філією (за погодженням керівника опорного закладу) у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії  складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно - гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорної школи.

Філія опорного навчального закладу здійснює навчально-виховний процес  за денною формою навчання у режимі п’ятиденного робочого тижня.

Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу загальної середньої освіти та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу загальної середньої освіти за поданням завідувача філії.

Для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини,  медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей,  які  вступають  до  першого  класу).

До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести  років.

У разі  потреби  учень  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого класу або  навчального   закладу.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до опорного закладу загальної середньої освіти заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
12. У філіях опорного закладу загальної середньої освіти для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу, можуть  створюватись  групи продовженого дня. 
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється наказом директора опорного закладу загальної середньої освіти  на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) за поданням (за поданням завідувача філії) .
Режим роботи груп продовженого дня на початок кожного навчального року затверджується директором опорного закладу загальної середньої освіти (за поданням завідувача філії).
У  філії опорного навчального закладу визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців). Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів (вихованців) закладів визначаються МОН. 

        У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради опорного навчального закладу може надаватися словесна характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

Результати    семестрового,    річного,    підсумкового оцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником. 
Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.  Порядок проведення державної  підсумкової атестації   визначається   згідно чинного законодавства.
Документи про освіту випускникам опорної школи та його філій   видає  опорна школа. 

13. Керівництво філією в складі опорного закладу загальної середньої освіти здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу загальної середньої освіти та Положення про філію. Керівником філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в школі не менше 5 років.  Керівника філії (завідувача) призначає директор опорного закладу загальної середньої освіти за погодженням з засновником або уповноваженою особою.  Завідувач філією:

- здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує  раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови  для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально-виховний процес;

-  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;

- контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

-  щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

14. Педагогічні працівники філії приймаються на  посаду (звільняються з посади) директором опорного закладу загальної середньої освіти за поданням (за погодженням)  керівника філії. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором опорного закладу загальної середньої освіти за поданням керівника філії.

15. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Філія в складі опорного закладу загальної середньої освіти, при потребі, може повноцінно використовувати матеріально – технічну ( навчальну) базу опорного закладу загальної середньої освіти, в тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, пришкільний інтернат, спортивне обладнання та різні види спорядження.

16. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується відділом освіти Хмільницької районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування філії в складі опорного закладу загальної середньої освіти  здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Щорічно перед початком фінансового року філії в складі опорного закладу загальної середньої освіти  передається кошторис витрат на фінансовий рік (півріччя), який укладається за погодженням з керівником філії відповідно до потреб філії у фінансуванні різних напрямків навчально-виховної діяльності філії,  утримання наявної матеріально-технічної (навчальної) бази та її модернізації. Благодійні внески організацій та окремих громадян, здійснені на користь школи – філії, можуть бути використані лише для потреб філії за погодженням з керівництвом опорної школи. Порядок отримання благодійних внесків, їх облік та використання філією в складі опорної школи визначаються Статутом опорної школи  і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства філії в складі опорної школи визначається законодавством і здійснюється відповідно до Статуту опорної школи. Керівник філії  веде передбачену Статутом опорної школи статистичну звітність школи – філії і ( при потребі) передають її керівництву опорної школи. 

17. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу загальної середньої освіти опорної школи.

Державна атестація школи - філії здійснюється в структурі опорного закладу загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Атестація педагогічних працівників філії проводиться відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників в порядку, визначеному  Статутом опорного закладу загальної середньої освіти.

Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів опорного закладу загальної середньої освіти (філії), провадження методичної роботи у філії в складі опорного закладу загальної середньої освіти  визначаються Статутом опорного закладу загальної середньої освіти.

Громадське управління школою – філії здійснює рада опорного закладу загальної середньої освіти.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                В.В.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:                                                                                                     Затверджено

Начальник відділу освіти                                                             загальними зборами закладу

 Хмільницької райдержадміністрації                                        протокол №   1        від   10.01.2014

____________________А.А.Жук                                           Директор школи                   Л.В.Мукомел

 

 

 

                                                                  СТАТУТ

 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Скаржинці  Хмільницького району

Вінницької області

(нова редакція)

 село Скаржинці

Хмільницького району

2014 рік

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів с.Скаржинці Хмільницького району Вінницької області  (далі – навчальний заклад).

Загальноосвітній навчальний заклад є об’єктом права спільної власності територіальних громад Хмільницького району.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

вул..Парсяка,21

село Скаржинці

Хмільницький район,

 Вінницька область,

         22011

 1.3.Скорочена назва навчального закладу: ЗШ І-ІІ ст. с. Скаржинці

1.4. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, а також володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, кутовий штамп , круглу гербову печатку  зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Загальноосвітній навчальний заклад (далі - заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства" іншими  законодавчими  актами  України,  постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції  та  законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  наказами  Міністерства освіти і науки України,  інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів  виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим  постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 778 (зі змінами), та цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Загальноосвітнім навчальним закладом гарантується захист прав дітей відповідно до законів України „Про освіту" та „Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів.

1.11. Загальноосвітній навчальний заклад веде облік військовозобов'язаних, здійснює заходи з протипожежної безпеки та цивільної оборони згідно з чинним законодавством.

1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

          1.13. Навчальний заклад має право:

·        проходити в установленому порядку державну атестацію;

·        визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу відповідно до чинного законодавства;

·        визначити варіативну частину робочого навчального плану;

·        в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

·        спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

·        використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;

·        бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

·        отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

·        залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

·        розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів.

   1.14. У навчальному закладі можуть  створюватися  та функціонувати: методична рада, піклувальна рада, батьківський комітет, педагогічна рада,  методичні об’єднання вчителів, профспілковий комітет,  творчі групи, учнівські організації неполітичного характеру.

   1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Хмільницькою центральною районною лікарнею та амбулаторією загальної практики сімейної медицини с.Скаржинці.

   1.16. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами    визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ  УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)  ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 

2.1.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року, без  проведення  конкурсу  за наказом директора на підставі таких документів:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;проїзджої 

- свідоцтва про народження (копії) дитини;

-  медичної довідки встановленого зразка;

- особову справу (витяг з особової справи) та документ про наявний рівень освіти крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класу.

 2.2. Директор навчального закладу   зобов'язаний   вжити   заходів   до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   закладу,  його  статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

     2.3. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6-ти - 7-ми  років.

      2.4. У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №646 від 12.04.2000р. (п. 14).

      2.5. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

        2.6.  Переведення учнів  (вихованців)  навчального закладу  до  наступного

класу здійснюється  відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року №319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за №38315074.

     2.7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

      2.8. Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

 

    

III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного і річного плану, який є єдиним для всіх його структурних підрозділів.  У плані роботи відображаються найголовніші перспективи діяльності навчального закладу. До плану роботи додаються:  план роботи Ради навчального закладу.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

    3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Він погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти.

До робочого навчального плану додаються: розклад уроків, режим роботи навчального закладу.

     3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні  державних стандартів.

     3.4. Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого  навчального   плану   загальноосвітньої школи з  дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

     3.5. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання за п’ятиденним робочим тижнем.

3.6.                  Структура навчального року, а також тижневе навантаження    учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.

3.7.                  Навчальний  рік  у загальноосвітній школі  починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня  наступного року.

      3.8. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у 1-4 класах, 190 робочих днів ,у 5 –11 класах.

Навчальний рік поділяється на семестри.

3.9.                  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.10.   Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

3.11.   За погодженням з відділом освіти районної  державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.  Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

3.12.   Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40, п’ятих-дев'ятих  – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

       3.13. Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

        3.14. Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання.

       3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, районною санітарно-епідеміологічною службою та  затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

     Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

         3.17. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі  дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

3.18. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів (вихованців) закладів визначаються МОН.

3.19. Облік  навчальних  досягнень  учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про ведення яких затверджуються МОН.  Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.20. У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

     У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

3.21. Оцінки з поведінки учням не виставляється, лишем за рішенням педагогічної ради, виставляється класними керівниками спільно з органами учнівського самоврядування в табелі успішності:

“Зразкова” – якщо учень має високий і достатній рівень знань. Дотримується правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, а також дотримується законодавства, моральних і етичних норм.

“Добра” – учень має достатній і середній рівень знань, дотримується правил внутрішнього розпорядку  навчального закладу, а також дотримується законодавства, моральних і етичних норм.

“Задовільна” – учень має з предметів достатній, середній, початковий рівень знань, не завжди виконує правила внутрішнього розпорядку навчального  закладу.

“Незадовільна” – учень має з предметів середній, початковий  рівень знань, не завжди виконує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не дотримується моральних, етичних норм.

     3.22. Порядок переведення і випуску учнів навчального закладу визначається Інструкцією про пререведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 319.

3.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.12.2009 р. № 1151. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

·   по закінченні початкової школи – табель успішності;

·   по закінченні основної школи (9-й клас) – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

·   Випускникам  9- го класу,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

     В  окремих  випадках  учні  за  станом  здоров'я або  з  інших  поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

3.24. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні листи, грамоти, дипломи.

 

Виховний процес у закладах

           3.25. Виховання  учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

         3.26.  Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

     Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвіт ньому навчальному закладі є:

- учні (вихованці);

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

         4.2. Статус,  права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу,  їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту",  "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства,  "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад" ,статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

         4.3. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на:

            - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

         - вибір певного закладу,  форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

         - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

         - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

         - участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

         - отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

         - перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

         - участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

         - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

         - повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

         - захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

         4.4. Учні закладу зобов'язані:

            - оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

         - підвищувати свій загальний культурний рівень;

         - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  його статутом;

         - дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

         - виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

         -  брати участь у різних видах трудової діяльності;

         - дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

         -  дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

         - дотримуватися правил особистої гігієни.

         4.5.  За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

4.6. Педагогічним  працівником  навчального закладу повинна  бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний     рівень     професійної     підготовки,     забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров'я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

4.7. До педагогічної діяльності  у  закладах  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

4.8. Призначення  на посаду,  звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу,  інші трудові відносини  регулюються законодавством  про  працю,  Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

         4.9.  Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов'язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.

     Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

         4.10. Педагогічні   працівники   закладу  підлягають  атестації. Атестація здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового  відповідно до порядку, встановленого МОН.

            4.11. Педагогічні працівники закладу мають право:

         - самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

         - брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

         - обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

         - проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

         -  проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

         - вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

         - на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

         - об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

         - порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

4.12. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;

-  виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут  закладу,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

         - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

         - дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

         - постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

         - виконувати накази  і  розпорядження   керівника   навчального закладу, органів управління освітою;

         - вести відповідну документацію.

         4.13. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують статут,  правила внутрішнього  розпорядку  закладу,  не  виконують посадових обов'язків,  умови трудового договору (контракту) або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

         4.14. Права   і  обов'язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   статутом   та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;

-  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-  звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

-  приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази закладу;

-  на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  закладу  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

4.16. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

-  поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

4.17.  У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.18.    Представники громадськості мають право:

-         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування  в навчальному закладі;

-         керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

-         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу; проводити консультації для педагогічних працівників;

-         брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.19.    Представники громадськості зобов’язані:

Дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

5.1. Оперативне управління навчальним закладом здійснює відділ освіти Хмільницької РДА. Відділ освіти Хмільницької РДА є структурним підрозділом державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

            5.2. Керівництво  закладом здійснює його директор.  Керівником закладу може бути громадянин України,  який має  вищу  педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,  успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

    Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

         5.3. Директор навчального закладу:

         -  здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

         -  організовує навчально-виховний процес;

         - забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

         - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

         - створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

         -  забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;

-  розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-  сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

-  забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

- щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) колективу.

5.4. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради  -  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

5.5. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

5.6. Педагогічна рада розглядає питання:

         -  удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;

         - планування та режиму роботи закладу;

         - варіативної складової робочого навчального плану;

         -  переведення учнів  (вихованців)  до  наступного  класу  і  їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

         - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

         -  участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;

         -  морального та  матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

         - морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;

         - притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів (вихованців),   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;

         - педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю закладу.

        5.7. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення    керівництва закладом,  розглядають  питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

        Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

  працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

  учнів навчального закладу другого-третього ступенів – класними зборами;

  батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 5, учнів 5, батьків і представників громадськості 5.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів  кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

        Загальні збори:

-         можуть обрати раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-         заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-         затверджують концепцію розвитку закладу;

-         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

-         (визначають інші функції, що не суперечать чинному законодавству).

        5.8. У період між загальними зборми  може діяти рада навчального закладу.

5.8.1. Метою діяльності ради є:

        - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу ;

        - об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

    - формування позитивного іміджу та демократичного стилю - управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом ;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.8.2. Основними завданнями ради є:

        - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

        - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування навичок здорового способу життя;

        створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі ;

        - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

        - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

        - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

        - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

        - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню вимог чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

        - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

        - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та  навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  школи II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу .

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.8.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

        - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

        - дотримання вимог законодавства України ;

        - колегіальності ухвалення рішень;

        - добровільності і рівноправності членства;

        - гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

 Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання .

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.8.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.8.6. Рада навчального закладу:

        - організовує виконання рішень загальних зборів;

        - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

        - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

        - разом з адміністрацією здійснює контроль за дотриманням Статуту навчального закладу учасниками навчально-виховного процесу

затверджує режим роботи навчального закладу;

        - сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

        - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю”За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні ”та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

        - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

        - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

        - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

        - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

        - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

        - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

        - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість , батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

        - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

        - розглядає питання родинного виховання, бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

        - сприяє педагогічній освіті батьків, сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

        - розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

        - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

        - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

        - вносить пропозиції щодо питань морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

        - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

             5.9. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і  діяти піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обв’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій  щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів  та навчальним закладом.

5.9.2. Піклувальна рада формується у складі 8 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на  загальних зборах  навчального закладу шляхом голосування  простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу.

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

5.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.9.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.9.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

        5.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

        5.11. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

        5.12. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- щодо морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

    5.13. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

    5.14. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Майно  загальноосвітньої школи  є об’єктом права спільної власності територіальних громад Хмільницького району і закріплене за відділом освіти .

Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

6.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

6.3. Майно, закріплене за навчальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

6.4. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного,  читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

 

 

VІI.   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

             7.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

        7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти засновника;

- кошти місцевго бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

      - інші джерела, не заборонені законодавством.

         7.3. Фінансово-господарська  діяльність  закладу  проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту"  та інших нормативно-правових актів.

    7.4. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахування матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше 3% витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

    Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

    Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

    Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

  7.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

         7.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

             7.8. Звітність про діяльність загальноосвітнього закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

    

 

VІІI.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Навчальний заклад     за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  відповідного  фінансування  має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх    програм,   проектів,   встановлювати   відповідно   до законодавства  прямі  зв'язки  з  міжнародними  організаціями   та освітніми асоціаціями.

       8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь  закладу  у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства.

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

 

9.1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітньої школи  здійснюється  з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної   політики   у   сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний  контроль  за діяльністю загальноосвітньої школи здійснюють: Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, Орган управління майном та орган управління освітою (департамент освіти і науки обласної державної адміністрації).

9.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю загальноосвітньої школи є  державна  атестація закладу,  яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. Позачергова атестація проводиться,  як виняток,  лише за рішенням   Міністерства освіти і науки України за  поданням  органу  громадського  самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

9.5. Атестованому закладу,  що здійснює підготовку за  рівнем базової  або  повної  загальної середньої освіти,  підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

          9.6. Заклад,  результати  діяльності   якого   та/або   умови організації    навчально-виховного    процесу    не   відповідають установленим державним стандартам,  вважається неатестованим. Щодо такого   закладу  приймається  рішення  про  проведення  повторної атестації через один - два роки або зміни типу,  реорганізації  чи ліквідації  відповідно  до законодавства. 

         9.7. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування) загальноосвітньої школи з питань,  пов'язаних з навчально-виховною діяльністю та фінансово – господарською роботою.  Зміст, види і  періодичність   таких   перевірок визначаються  залежно від стану навчально-виховної роботи,  але не частіше як два рази на рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних  з навчально-виховною  роботою загальноосвітньої школи,  проводяться його засновником (власником) відповідно до чинного законодавства. Зміст, форми, періодичність контролю, непов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється його засновником (власником).

 

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

      10.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

             Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду та ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

     10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3.          У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.