правила прийому до закладу

 

 

   ЗАРАХУВАННЯ  УЧНІВ   ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО

     НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ  ВІДРАХУВАННЯ

 

 

 

 

1.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року, без  проведення  конкурсу  за наказом директора на підставі таких документів:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтва про народження (копії) дитини;

-  медичної довідки встановленого зразка;

- особову справу (витяг з особової справи)

 2. Директор навчального закладу   зобов'язаний   вжити   заходів   до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   закладу,  його  статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

     3. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6-ти - 7-ми  років.

    4. У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту. Батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №646 від 12.04.2000р. (п. 14).

      5. У школі першого-другого ступенів навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

        6.  Переведення учнів  навчального закладу  до  наступного

класу здійснюється  відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року №319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за №38315074.

     7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

      8. Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.