освітні програми ,що реалізуються в закладі

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  Сальницького  ліцею

Наказ № __ від_31.08.2023_

____________ Володимир ТКАЧ

 

 

 

 

 

 Освітні програми

Скаржинецької гімназії філії Сальницького ліцею     Уланівської сільської ради

Хмільницького району Вінницької області

на 2023/2024 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням педагогічної ради

Протокол № 2 від 31.08.2023.

Голова педагогічної ради

____________ Володимир ТКАЧ

 

 

 


І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Для 1–го класу – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 12.08.2022  № 743 (таблиця 1).

Для 3-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 12.08.2022  № 743 (таблиця 1). (таблиця 1), додаток 2.

Для 6-го  класу – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти 5-6 клас 2023-2024 навчального року , розробленою відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 19.02.2021 року № 235, додаток 3.

Для 7,8,9 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1), додаток 3.

Ключові компетентності

1.Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.


ІІ. Пояснювальна записка

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р № 2145-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» , а також типовими освітніми програмами, розробленими на їх основі та затвердженими наказами МОН від 20.04.2018 № 405, від 20.04.2018 № 406, від 20.04.2018 № 407, від 20.04.2018 № 408, від 31.03.2020 № 464, від 19.02.2021 № 235, від 12.08.2022 № 743.

Робочий навчальний план закладу на 2023/2024 навчальний рік складено на

підставі листів Міністерства освіти і науки України  та інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів / інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році».

Структура 2023/2024 навчального року

1.     Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2023/2024 навчальний рік розпочнеться 01 вересня 2023 року святом – День знань в очному режимі  – і закінчиться не пізніше 28 червня  2024 року.

2.Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 22 грудня 2023 року,

ІІ семестр – з  08 січня по 31 травня 2024 року.

3.Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-9 класів проводяться канікули:

- осінні - з 23 жовтня по 29 жовтня 2023 року;

- зимові - з 23  грудня 2023 року по  7 січня 2024 року;

- весняні - з 25 по 31 березня 2024 року.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та згідно рішення педагогічної ради школи щодо проведення навчальної практики та екскурсій».

Мережа класів та учнів

Клас

1

3

4

6

7

8

9

По школі

Хлопчиків

4

4

5

2

2

1

3

21

Дівчаток

3

2

3

5

3

4

1

21

Кількість учнів

7

6

8

7

5

5

4

42

 

 

 

 

 

Особливості організації освітнього процесу

Організація освітнього процесу в закладі освіти у 2023/2024 навчальному році здійснюється відповідно до:

-                     Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№ 7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;

-                     Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 « Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»

-                     Постанови  Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 « Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»;

-                     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;

-                     Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, затвердженого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

- 1 клас за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 18.08.2022 № 743;

-3-4 клас за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 12.08.2022 № 743;

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-2 класах – 35 хвилин, у 3-4 класах – 40 хвилин, у 5-9 класах – 45 хвилин.


 

ІІІ. Навчальний план

Додаток 1

складений відповідно до таблиці 1 Типової

освітньої програми початкової освіти

(затвердженої наказом Міністерства

освіти і науки України 12.08.2022 № 743)

 

Таблиця розподілу навчального часу

для початкової школи( 1 клас) з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1

Українська мова

5

Англійська мова

2

Математика

3

Я досліджую світ

7

Мистецтво:

     Образотворче мистецтво

     Музичне мистецтво

 

1

1

Фізична культура

3

Разом

19+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

19

Всього

22

 


 

Навчальний план роботи в 1 класі Скаржинецької гімназії

Сальницького ліцею 2023-2024 н. р.

 

Вчитель – Маліновська Людмила Володтмирівна

Учнів – 7

Хлопців – 4

Дівчат –  3

 

Навчальні предмет

Кількість годин

Вчитель, що навчає

Українська мова

5

Маліновська Л.В.

Англійська мова

2

Мазур Г.Б.

Математика

3

Маліновська Л.В.

Я досліджую світ

7

Маліновська Л.В.

Мистецтво:

     Образотворче мистецтво

     

 

1

 

Маліновська Л.В.

Музичне мистецтво

1

Маліновська Л.В.

Фізична культура

3

Маліновська Л.В.

Разом

19+3

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

19

 

Всього

22

 

 

 

 

 


 

Додаток 2

складений відповідно до таблиці 1 Типової

освітньої програми початкової освіти

(затвердженої наказом Міністерства

освіти і науки України 12.08.2022 № 743)

 

Таблиця розподілу навчального часу

для початкової школи( 3-4 клас) з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Кількість годин на тиждень у класі

3

4

Українська мова

5

5

Англійська мова

3

3

Математика

4

4

Я досліджую світ

7

7

Інформатика

1

1

Мистецтво:

     Образотворче мистецтво

 

1

 

1

     Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

22+3

22+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

Всього

25

25

 

 

 


Навчальний план роботи в 3 класі Скаржинецької гімназії

Сальницького ліцею 2023-2024 н. р.

 

 

Вчитель – Грабарчук Валентина Степанівна

Учнів –6

Хлопців – 4

Дівчат –  2

 

Навчальні предмет

Кількість годин

Вчитель, що навчає

Українська мова

5

Грабарчук В.С.

Англійська мова

3

Мазур Г.Б.

Математика

4

      Грабарчук В.С.

Я досліджую світ

7

       Грабарчук В.С.

Інформатика

1

Мукомел Л.В.

Мистецтво:

     Образотворче мистецтво

     Музичне мистецтво

1

1

 

Яновська О.А

Яновська О.А

 

Фізична культура

3

Грабарчук В.С.

Разом

22+3

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

22

 

Всього

25

 

 

 


Навчальний план роботи в 4 класі Скаржинецької гімназії

Сальницького ліцею 2023-2024 н. р.

 

 

Вчитель – Матяш Тетяна Вікторівна

Учнів – 8

Хлопців – 5

Дівчат – 3

 

Навчальні предмет

Кількість годин

Вчитель, що навчає

Українська мова

5

Матяш Т.В.

Англійська мова

3

Мазур Г.Б.

Математика

4

Матяш Т.В.

Я досліджую світ

7

Матяш Т.В.

Інформатика

1

Мукомел Л.В

Мистецтво:

     Образотворче мистецтво

     Музичне мистецтво

 

1

1

Матяш Т.В.

Матяш Т.В.

Фізична культура

3

Матяш Т.В.

Разом

22+3

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

22

 

Всього

25

 

 


ІV. Перелік навчальних програм

І ступінь

 

1 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян)

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743 для учнів 1-2 класів.

2 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян)

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743 для учнів 1-2 класів.

3 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

Інформатика

«Мистецтво»

Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян)

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743 для учнів 3-4 класів.

4 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

Інформатика

«Мистецтво»

Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян)

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743 для учнів 3-4 класів.


Основна школа

Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі:

-           Для 6-го класу – Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2022 № 235).

-           Для 7-9 класів – Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

На підставі заяв батьків учнів 9-го класу , для учнів 9 класу Адамчука Олесандра, Бойко Ірини, Вищеревича Володимира, Вищеревича Івана. організовано індивідуальне навчання.

Варіативна складова навчального плану у школі ІІ ступеня використана на:

-          Курс за вибором -«Основи Захисту Вітчизни» - 8 клас -0,5 год

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні для всіх загальноосвітніх навчальних закладів та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної складової.

Варіативна складова робочого навчального плану складена на основі програм, рекомендованих МОН України. Варіативна складова робочого навчального плану спрямована на задоволення всезростаючих освітніх потреб учнів, розглянута та затвердження на засіданні педагогічної ради школи протокол № 1 від 01.09.2023р., зокрема:

8 клас: всього 0,5 години

-         Курс за вибором-«Основи захисту Вітчизни».

Гранично допустиме навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України про загальну середню Освіту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця розподілу навчального часу

для 6 класу НУШ з навчанням українською мовою

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 3

Типової освітньої програми

 (наказ Міністерства освіти і науки

України від 19.02.2022 № 235)

 

 

Освітні галузі

Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

Кількість годин на тиждень

у 6 класі

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Англійська мова

3,5

Зарубіжна література

1,5

Громадянська та історична

Історія України

2

Мистецька

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

Географія

2

2

Технологічна

Технології

2

Інформатична

Інформатика

1,5

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

Етика

0,5

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом

29+3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

29

Всього

32

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план роботи в 6 класі  НУШ  Скаржинецької гімназії

Сальницького ліцею

 2023-2024 н. р.

 

Класний керівник – Деренюк Ганна Романівна

Учнів – 7

Хлопців – 2

Дівчат – 5

 

 

Освітні галузі

Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

Кількість годин на тиждень

у 6 класі

Вчитель, що навчає

Мовно-літературна

Українська мова

4

Деренюк Г.Р.

Українська література

2

Деренюк Г.Р.

Англійська мова

3,5

Мазур Г.Б

Зарубіжна література

1,5

Деренюк Г.Р

Громадянська та історична

 

Історія України.Всесвітня історія

2

Павленко т.М.

Мистецька

Музичне мистецтво

1

Яновська О.А.

Образотворче мистецтво

1

Чехівська Л.О.

Математика

Математика

5

Чехівська З.М.

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

Яновська О.А.

 

 

Географія

 

Чехівська Л.О.

Технологічна

Технології

2

Чехівська Л.О.

Інформатична

Інформатика

1,5

Мукомел Л.В.

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

Яновська О.А.

Етика

0.5

Яновська О.А

Фізична культура

Фізична культура

3

Павленко Л.І.

Разом

29+3

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

29

 

Всього

32

 


ІІІ. Навчальний план

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми

 (наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №405)

Таблиця розподілу навчального часу

для основної школи(7-8 класи) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Предмети

                     Класи

7

8

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

Українська література

2

2

Англійська мова

3

3

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

-

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

Мистецтво

-

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

Біологія

2

2

Географія

2

2

Фізика

2

2

Хімія

1,5

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

28+3

28,5+3

Додаткові години

 

0,5

Курс за вибором

 

0,5

Основи Захисту Вітчизни

 

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

29

Всього

31

32

 

 

Навчальний план роботи в 7 класі Скаржинецької гімназії

Сальницького ліцею 2023-2024 н. р.

 

Класний керівник– Чехівська зоя Михайлівна

Учнів –5

Хлопців – 2

Дівчат – 3

 

Освітні галузі

Навчальні предмет

Кількість годин

Вчитель, що навчає

Мови і літератури

Українська мова

2,5

Деренюк Г.Р.

Українська література

2

Деренюк Г.Р.

Іноземна мова (англійська мова)

3

Мазур Г.Б.

Зарубіжна література

2

Деренюк Г.Р.

Суспільствознавство

Історія України

1

Павленко Т.М.

Всесвітня історія

1

Павленко Т.М.

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Яновська О.А.

Образотворче мистецтво

1

Чехівська Л.О.

Математика

Алгебра

2

Чехівська З.М.

Геометрія

2

    Чехівська З.М.

Природознавство

Біологія

2

Яновська О.А.

Географія

2

Павленко Т.М.

Фізика

2

Чехівська З.М.

Хімія

1,5

Яновська О.А.

Технології

Трудове навчання

1

Чехівська Л.О.

Інформатика

1

Мукомел Л.В.

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Яновська О.А.

Фізична культура

3

Павленко Л.І.

Разом:

 

28+3

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

 

Всього

 

31

 


Навчальний план роботи в 8 класі Скаржинецької гімназії

Сальницького ліцею 2023-2024 н. р.

 

Класний керівник – Чехівська Людмила Олексіївна

Учнів –5

Хлопців – 1

Дівчат – 4

 

Освітні галузі

Навчальні предмет

Кількість годин

Вчитель, що навчає

Мови і літератури

Українська мова

2

Деренюк Г.Р.

Українська література

2

Деренюк Г.Р.

Іноземна мова (англійська мова)

3

Мазур Г.Б.

Зарубіжна література

2

Деренюк Г.Р.

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Павленко Т.М.

Всесвітня історія

1

Павленко Т.М.

Мистецтво

Мистецтво

1

Чехівська Л.О.

Математика

Алгебра

2

Чехівська З.М.

Геометрія

2

Чехівська З.М.

Природознавство

Біологія

2

Чехівська Л.О.

Географія

2

Чехівська Л.О.

Фізика

2

Чехівська З.М.

Хімія

2

Слободянюк Л.В.

Технології

Трудове навчання

1

Чехівська Л.О.

Інформатика

2

Мукомел Л.В.

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Яновська О.А.

Фізична культура

3

Павленко Л.І.

Разом:

 

28,5+3

 

Додаткові години

 

0,5

 

Курси за вибором

Основи Захисту Вітчизни

0,5

Павленко Л.І.

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

29

 

Всього

 

32

 

 

 

 

 

Скаржинецька гімназія  філія Сальницького ліцею

 

             Індивідуальний навчальний план для учня 9-го класу                  Адамчука Олександра 2008 року народження                          

                                              на 2023-2024 н.р.

Форма здобуття освіти –індивідуальна (педагогічний патронаж)

Дата переведення на індивідуальну форму навчання- 01.09.2023.р.

Термін дії індивідуального навчального плану- 2023-2024 н.р.

   Освітня програма, яку здобуватиме здобувач освіти -  Типова освітня програма   закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405); (таблиця 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Навчальний план

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми

 (наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №405)

Таблиця розподілу навчального часу

для основної школи(9 класи) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годинна тиждень у класах

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

28+3

28,5+3

30+3

Додаткові години

 

0,5

0,5

Факультатив

 

0,5

0,5

Основи Захисту Вітчизни

 

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

29

30,5

Всього

31

32

33,5


Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами для   проведення індивідуальних занять з учнем 9-го класу Скаржинецької гімназії  на 2023-2024 н.р

  Адамчуком Олександром

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Адамчук

Олександр

 

  П.І П вчителя

Інваріантна складова:

 

 

 

Українська мова

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Українська література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Англійська мова

0,5

 

Мазур Г.Б.

Зарубіжна література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Історія України

0,25

 

Павленко Т.М.

Всесвітня історія

0,2

 

Павленко Т.М.

Основи правознавства

0,2

 

Павленко Т.М.

Етика

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

Мистецтво

0,2

 

Чехівська Л.О.

Образотворче мистецтво

 

 

 

Математика

 

 

 

Алгебра

0,5

 

Чехівська З.М.

Геометрія

0,5

 

Чехівська З.М.

Природознавство

 

 

 

Біологія

0,5

 

Чехівська Л.О.

Географія

0,25

 

Чехівська Л.О.

Фізика

1

 

Чехівська З.М.

Хімія

0,5

 

Яновська О.А..

Трудове навчання

0,2

 

Чехівська Л.О.

Інформатика

0,5

 

Чехівська З.М.

Основи здоров´я

0,2

 

Яновська О.А.

Фізична культура

1

 

Павленко Л.І.

Разом

8

 

 

Варіативна складова :

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

                   Скаржинцька гімназія філія Сальницького ліцею

 

             Індивідуальний навчальний план для учениці 9-го класу                  Бойко Ірини 2008 року народження                          

                                              на 2023-2024 н.р.

Форма здобуття освіти –індивідуальна (педагогічний патронаж)

Дата переведення на індивідуальну форму навчання- 01.09.2023.р.

Термін дії індивідуального навчального плану- 2023-2024 н.р.

   Освітня програма, яку здобуватиме здобувач освіти -  Типова освітня програма   закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405); (таблиця 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Навчальний план

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми

 (наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №405)

Таблиця розподілу навчального часу

для основної школи(7-9 класи) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годинна тиждень у класах

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

28+3

28,5+3

30+3

Додаткові години

 

0,5

0,5

Факультатив

 

0,5

0,5

Основи Захисту Вітчизни

 

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

29

30,5

Всього

31

32

33,5

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами для   проведення індивідуальних занять з учнем 9-го класу Скаржинецької гімназії  на 2023-2024 н.р

  Бойко Іриною

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Бойко Ірина

 

  П.І П вчителя

Інваріантна складова:

 

 

 

Українська мова

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Українська література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Англійська мова

0,5

 

Мазур Г.Б.

Зарубіжна література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Історія України

0,25

 

Павленко Т.М.

Всесвітня історія

0,2

 

Павленко Т.М.

Основи правознавства

0,2

 

Павленко Т.М.

Етика

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

Мистецтво

0,2

 

Чехівська Л.О.

Образотворче мистецтво

 

 

 

Математика

 

 

 

Алгебра

0,5

 

Чехівська З.М.

Геометрія

0,5

 

Чехівська З.М.

Природознавство

 

 

 

Біологія

0,5

 

Чехівська Л.О.

Географія

0,25

 

Чехівська Л.О.

Фізика

1

 

Чехівська З.М.

Хімія

0,5

 

Яновська О.А..

Трудове навчання

0,2

 

Чехівська Л.О.

Інформатика

0,5

 

Чехівська З.М.

Основи здоров´я

0,2

 

Яновська О.А.

Фізична культура

1

 

Павленко Л.І.

Разом

8

 

 

Варіативна складова :

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

Скаржинецька гімназія  філія Сальницького ліцею

 

             Індивідуальний навчальний план для учня 9-го класу                  Вищеревича Володимира 2008 року народження                          

                                              на 2023-2024 н.р.

Форма здобуття освіти –індивідуальна (педагогічний патронаж)

Дата переведення на індивідуальну форму навчання- 01.09.2023.р.

Термін дії індивідуального навчального плану- 2023-2024 н.р.

   Освітня програма, яку здобуватиме здобувач освіти -  Типова освітня програма   закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405); (таблиця 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Навчальний план, за яким здійснюється організація навчання

ІІІ. Навчальний план

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми

 (наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №405)

Таблиця розподілу навчального часу

для основної школи(7-9 класи) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годинна тиждень у класах

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

28+3

28,5+3

30+3

Додаткові години

 

0,5

0,5

Факультатив

 

0,5

0,5

Основи Захисту Вітчизни

 

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

29

30,5

Всього

31

32

33,5

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами для   проведення індивідуальних занять з учнем 9-го класу Скаржинецької гімназії       на 2023-2024 н.р

  Вищеревичем Володимиром

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Вищеревич Володимир

 

  П.І П вчителя

Інваріантна складова:

 

 

 

Українська мова

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Українська література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Англійська мова

0,5

 

Мазур Г.Б.

Зарубіжна література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Історія України

0,25

 

Павленко Т.М.

Всесвітня історія

0,2

 

Павленко Т.М.

Основи правознавства

0,2

 

Павленко Т.М.

Етика

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

Мистецтво

0,2

 

Чехівська Л.О.

Образотворче мистецтво

 

 

 

Математика

 

 

 

Алгебра

0,5

 

Чехівська З.М.

Геометрія

0,5

 

Чехівська З.М.

Природознавство

 

 

 

Біологія

0,5

 

Чехівська Л.О.

Географія

0,25

 

Чехівська Л.О.

Фізика

1

 

Чехівська З.М.

Хімія

0,5

 

Яновська О.А..

Трудове навчання

0,2

 

Чехівська Л.О.

Інформатика

0,5

 

Чехівська З.М.

Основи здоров´я

0,2

 

Яновська О.А.

Фізична культура

1

 

Павленко Л.І.

Разом

8

 

 

Варіативна складова :

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

                

 

                            Скаржинецька гімназія  філія Сальницького ліцею

 

             Індивідуальний навчальний план для учня 9-го класу                  Вищеревича Івана 2008 року народження                          

                                              на 2023-2024 н.р.

Форма здобуття освіти –індивідуальна (педагогічний патронаж)

Дата переведення на індивідуальну форму навчання- 01.09.2023.р.

Термін дії індивідуального навчального плану- 2023-2024 н.р.

   Освітня програма, яку здобуватиме здобувач освіти -  Типова освітня програма   закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405); (таблиця 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Навчальний план, за яким здійснюється організація навчання

ІІІ. Навчальний план

Додаток 3

складений відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми

 (наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №405)

Таблиця розподілу навчального часу

для основної школи(7-9 класи) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годинна тиждень у класах

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

28+3

28,5+3

30+3

Додаткові години

 

0,5

0,5

Факультатив

 

0,5

0,5

Основи Захисту Вітчизни

 

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

29

30,5

Всього

31

32

33,5

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами для   проведення індивідуальних занять з учнем 9-го класу Скаржинецької гімназії  на 2023-2024 н.р

  Вищеревичем Іваном

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Вищеревич Іван

 

  П.І П вчителя

Інваріантна складова:

 

 

 

Українська мова

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Українська література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Англійська мова

0,5

 

Мазур Г.Б.

Зарубіжна література

0,5

 

Деренюк Г.Р.

Історія України

0,25

 

Павленко Т.М.

Всесвітня історія

0,2

 

Павленко Т.М.

Основи правознавства

0,2

 

Павленко Т.М.

Етика

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

Мистецтво

0,2

 

Чехівська Л.О.

Образотворче мистецтво

 

 

 

Математика

 

 

 

Алгебра

0,5

 

Чехівська З.М.

Геометрія

0,5

 

Чехівська З.М.

Природознавство

 

 

 

Біологія

0,5

 

Чехівська Л.О.

Географія

0,25

 

Чехівська Л.О.

Фізика

1

 

Чехівська З.М.

Хімія

0,5

 

Яновська О.А..

Трудове навчання

0,2

 

Чехівська Л.О.

Інформатика

0,5

 

Чехівська З.М.

Основи здоров´я

0,2

 

Яновська О.А.

Фізична культура

1

 

Павленко Л.І.

Разом

8

 

 

Варіативна складова :

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ступінь

6 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д. (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Укр. література

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Математика

Модельна навчальна програма «Математика 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. (авт. Істер О.С. (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Зарубіжна література

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А..) (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Англійська мова

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти. (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В. (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Вступ до історії України та громадянської освіти

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (автори Гісем О.В., Мартинюк О.О.) наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 серпня 2021 року № 898)

Трудове навчання

Навчальна програма «Технології 5-6 клас» для закладів загальної середньої освіти (автор Тутошинський В.І.) наказ Міністерства освіти і науки  України від 12 липня 2021 року № 795

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

Модельна навчальна програма «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Інформатика

Модельна навчальна програма «Інформатика 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. (автори Козак Л. З., Ворожбит А. В.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)

Фізична культура

Модельна навчальна програма «Фізична культура 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. (автори Педан О.С., Коломоєць Г. А та ін..) (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2022 року № 752)

Мистецтво

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автор Кондратова Л. Г ), (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 року № 795)


7 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Навчальна програма «Зарубіжна література» для закладів загальної середньої освіти 6-9 класи  затверджена наказом МОН від 03.08.2022 № 698

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Рівень стандарту. «Географія» 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти  «Історія України. Всесвітня історія» 6-11 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Всесвітня історія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти  «Історія України. Всесвітня історія» 6-11 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Рівень стандарту. «Основи здоров’я» 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. «Фізична культура» 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

8 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія  

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Навчальна програма «Зарубіжна література» для закладів загальної середньої освіти 6-9 класи  затверджена наказом МОН від 03.08.2022 № 698

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Біологія

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Рівень стандарту. «Географія» 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Хімія

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Фізика

Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

Історія України

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти  «Історія України. Всесвітня історія» 6-11 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Всесвітня історія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти  «Історія України. Всесвітня історія» 6-11 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України       від 07.06.2017№804

Основи здоров’я

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Рівень стандарту. «Основи здоров’я» 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Фізична культура

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. «Фізична культура» 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698

Мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

9 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,  затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Укр. література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

Зарубіжна література

Навчальна програма «Зарубіжна література» для закладів загальної середньої освіти 6-9 класи  затверджена наказом МОН від 03.08.2022 № 698